Message from MTUC-06 Workshop Chairs

Zhiyong Xu, Laurence T. Yang, Alex Zhaoyu Liu, Shu Ching Chen, Wasfi G. Al-Khatib, Ramazan S. Aygun, Liwu Chang, Han Chieh Chao, Ing Ray Chen, Shigang Chen, Xiaowen Chu, John Sum, Mieso Denko, Zongming Fei, Xubin He, Yiming Hu, Tao Jiang, James B.D. Joshi, Ismail Khalil Ibrahim, Yan LuoGeyong Min, Aaron J. Quigley, Mei Ling Shyu, Sabin Tabirca, Tsutomu Terada, Guojun Wang, Jun Wang, Qing Yang, Xiaochuan Yi, Chengcui Zhang, Chi Zhang, Yingwu Zhu

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish (US)
Article number1636242
Pages (from-to)xiii-xiv
JournalProceedings - IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing
Volume2006 I
DOIs
StatePublished - 2006
EventIEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing - Taichung, Taiwan, Province of China
Duration: Jun 5 2006Jun 7 2006

ASJC Scopus subject areas

  • Engineering(all)

Cite this