Author response: Human accommodative ciliary muscle configuration changes are consistent with Schachar’s mechanism of accommodation

Yilei Shao, Aizhu Tao, Hong Jiang, Xinjie Mao, Jianguang Zhong, Meixiao Shen, Fan Lu, Zhe Xu, Carol Karp, Jianhua Wang

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Author response: Human accommodative ciliary muscle configuration changes are consistent with Schachar’s mechanism of accommodation'. Together they form a unique fingerprint.