ASXL1 alteration cooperates with JAK2V617F to accelerate myelofibrosis

Ying Guo, Yuan Zhou, Shohei Yamatomo, Hui Yang, Peng Zhang, Shi Chen, Stephen D. Nimer, Zhizhuang Joe Zhao, Mingjiang Xu, Jie Bai, Feng Chun Yang

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

10 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'ASXL1 alteration cooperates with JAK2V617F to accelerate myelofibrosis'. Together they form a unique fingerprint.